Dag van het Klimaatakkoord en COP26

Kawah Cheng

Dag van het Klimaatakkoord
Op 1 november 2021 is het Klimaatakkoord ongeveer twee jaar in werking. Vandaar dat onder de noemer “Dag van het Klimaatakkoord” een landelijke bijeenkomst gehouden wordt waarvan “versnellen naar Parijs” het hoofdthema is. Er wordt bekeken hoe we de uitstoot van broeikasgassen sneller verder omlaag kunnen brengen. De bijeenkomst vindt plaats in Nieuwegein en er worden deelsessies en debatten gehouden en projecten toegelicht.

Publicatie Klimaat- en Energieverkenning
Verder komt de Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die onlangs is gepubliceerd, aan bod. Dit document beschrijft jaarlijks de ontwikkelingen van de broeikasgasemissies in Nederland tot en met het jaar 2030. In de publicatie van de KEV stelt men dat, met de huidige ontwikkelingen in Nederland, in 2030 een CO2-reductie van 38% tot 48% te behalen is. Echter dit is resp. 11% tot 1 % lager dan de gestelde 49% reductie uitstoot broeikasgassen.
Dit betekent concreet dat onze nieuwe regering met extra duurzame beleidsmaatregelen moet komen. Dus nog naast de reeds bestaande en gepresenteerde beleidsmaatregelen van Prinsjesdag. Een belangrijke taak voor ons nieuwe kabinet!

Klimaattop Glasgow 2021
De “Dag van het klimaatakkoord” valt samen met de klimaattop in Glasgow die de komende twee weken plaatsvindt. Van 31 oktober tot 12 november 2021 wordt de 26ste Conference of Parties (COP) van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) georganiseerd. COP26 is een belangrijk evenement waaraan leiders uit alle landen deelnemen om na te gaan wat de wereld meer kan doen om de klimaatcrisis op te lossen.

Bijna 30 jaar geleden kwamen de wereldleiders voor het eerst bijeen om de klimaatverandering samen aan te pakken. De Verenigde Naties verzochten de landen een klimaatverdrag te ondertekenen dat elk van hen zou verplichten de uitstoot van broeikasgassen te beperken.
Sindsdien komen de landen die het verdrag hebben ondertekend – formeel “de partijen” genoemd – jaarlijks bijeen om de vorderingen en uitdagingen te bespreken (niet in 2020, door de COVID‑19‑pandemie). COP staat voor “conferentie van de partijen” (“conference of parties”) bij het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties (UNFCCC). COP26 is de 26e bijeenkomst van de partijen bij het verdrag. Ze wordt georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk, in partnerschap met Italië.
De partijen zullen evalueren hoever het staat met hun toezeggingen in het kader van de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 °C boven het pre-industriële niveau te houden en tot 1,5° C te beperken.

Wat wordt er besproken?
De internationale gemeenschap bespreekt tijden de aankomende twee weken de maatregelen die de opwarming van de aarde moeten beperken. Vier hoofddoelen op de COP 26 zijn:

1. Het veiligstellen van 0% CO2-emissie afspraak in 2050 wereldwijd en temperatuurstijging van de aarde tot 1,5 graden C te beperken
In de afgelopen maanden is vooruitgang geboekt om de temperatuurcurve dichter bij 2 graden te buigen; maar de wetenschap laat zien dat er veel meer moet gebeuren om 1,5 graad binnen bereik te houden. De wereld moet de uitstoot in het komende decennium halveren en tegen het midden van de eeuw netto nul % CO2-uitstoot bereiken als we de wereldwijde temperatuurstijging willen beperken tot 1,5 graden Celsius.

2. Aanpassen om gemeenschappen en natuurlijke levenshabitatten te beschermen
De internationale gemeenschap moet de mensen die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van het veranderende klimaat verenigen en ondersteunen.

3. Organiseren en het opzetten van financiering voor klimaatdoelstellingen
Om bovenstaande punten te bereiken in ontwikkelingslanden dient er 100 miljard dollar per jaar klimaatfinanciering komen. Dit bedrag dient gefinancierd te worden door welvarende landen in de internationale gemeenschap.

4. Meer samenwerking om meer resultaten te bereiken
Het bereiken van overeenstemming in de onderhandelingen tijdens de COP 26 klimaattop. Door dit doel te bewerkstelligen, kunnen de andere drie doelen tot stand gebracht worden.

Andere mogelijke onderwerpen die worden besproken gedurende klimaattop zijn:
• Sneller overstappen op elektrische auto’s
• De uitfasering van kolenstroom versnellen
• Minder bomen kappen
• Meer mensen beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals het financieren van kustverdedigingssystemen.

Uitkomst
De bijeenkomst eindigt met een resultaattekst waar alle landen mee moeten instemmen. Elk land wordt geacht dit te ondertekenen en eventuele specifieke toezeggingen te doen. De uitslag en wat de uiteindelijke koers gaat worden als resultaat van de COP 26 zal aan het einde van de klimaattop bekendgemaakt worden. Actueel nieuws op de voet volgen kan via twitter via het officiële account: COP26.

Bronnen en meer informatie:
COP26
Klimaatakkoord
Versnellen naar Parijs
Klimaat- en EnergieVerkenning 2021

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden om uw energiedoelstellingen te halen?