De Run 5443
5504 DG
Veldhoven
+31 40 253 23 52 info@ovvia.nl

Energieoplossingen met toekomst

Probeer de ESCo-aanpak van OVVIA Lees meer

Hotel NH Conference Centre Koningshof

Aanleiding

Naar aanleiding van artikel 2.15 lid 2 van het activiteitenbesluit wordt NH Hotels Koningshof (NHK) door de gemeente verzocht een Energiebesparingplan op te stellen conform de E16 Infomill methodiek. Dit rapport dient aan te geven op welke wijze NHK in de planperiode 2012-2016 het energieverbruik gaat verminderen. Hierbij dienen alle energiebesparende maatregelen te worden genomen welke een terugverdientijd hebben kleiner dan 5 jaar of welke een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%.

Artikel 2.15 lid 2 van het activiteitenbesluit geeft gemeenten al sinds lange tijd het recht om bij verlenging van de gebruiksvergunning bedrijven te dwingen energiebesparingsmaatregelen door te voeren met een TVT < 5 jaar. Dit kan worden afgedwongen bij degenen welke een inrichting drijven waarvan het energiegebruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kWh aan elektriciteit of groter is dan 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen. Toch werd dit in het verleden niet of nauwelijks gedaan.

Het besef en de bewustwording van de noodzaak tot energiebesparing heeft ervoor gezorgd dat steeds meer gemeenten alsnog over gaan tot het uitvoeren van het genoemde artikel in het activiteitenbesluit.

Vraag van de klant

Kunnen jullie een Energiebesparingsonderzoek voor ons opstellen conform de E16 Infomill methodiek? Dit naar aanleiding van de eis van de gemeente als onderdeel van de handhaving van het activiteitenbesluit?

Als NH Hotels Koningshof energie dient te besparen, op welke manier kan dit het meest rendementvol gebeuren, welke volgorde van maatregelen is hierin het meest strategisch? Kan de benodigde energie ook anders, oftewel rendementvoller en goedkoper worden opgewekt? Zijn er bij slimme organisatie fiscale maatregelen en of subsidies te ontvangen, waardoor de TVT positief wordt beïnvloed?

Aanpak

Om een juiste inschatting te maken van de huidige staat ten opzichte van de technische levensduur zijn alle bedrijfsmiddelen geïnventariseerd aan de hand van de inventarisatiemethode van NEN2767-2. Behalve de conform de NEN voorgeschreven technische levensduur, onderhoud en daarbij behorende prestatie, zijn wettelijke kaders als het uitfaseren van bepaalde koudemiddelen (R22) meegenomen. Hiermee is het mogelijk gemaakt een optimum te vinden, de juiste terugverdientijd per bedrijfsmiddel te bepalen aan de hand van de leeftijd / staat van het bedrijfsmiddel en kapitaalvernietiging te vermijden.

Voor NHK is aan de hand van de bevindingen een strategie opgesteld om zo efficiënt mogelijk de energiebesparende maatregelen toe te passen. In totaal zijn bijna 200 bedrijfsmiddelen geïnventariseerd, waarbij het uitvoeren van de maatregelen met een TVT < 5 jaar een totale investering vragen van € 1.151.500,- met een besparing van €267.000,- euro / jaar. Dit betekent een jaarlijkse besparing van ongeveer 35% van de totale energielasten.

Door het geheel in ESCo vorm aan te bieden kan OVVIA extra fiscale stimuleringsmaatregelen benutten voor de opdrachtgever. Tevens wordt het fiscale maatregelen en subsidie traject volledig begeleidt en verzorgd door OVVIA.

Resultaten vooronderzoek m.b.t. het ESCo-contract

Opmerking : Onderstaande gegevens hebben betrekking op het vooronderzoek zoals dat door OVVIA is uitgevoerd m.b.t. de case NH Hoteles Koningshof Veldhoven.

  • Contractwaarde: € 1.151.500,=
  • Energiebesparing:  Jaarlijks 35%
  • Besparing (jr.): €267.000,=

Terug naar overzicht referenties

Op www.ovvia.nl gebruiken we cookies. Dit is nodig om de website goed te laten functioneren. Bekijk ons cookiebeleid.